Onderstaand treft u onze algemene voorwaarden aan. De inhoud biedt een gezond evenwicht tussen uw en onze rechten en plichten, ingeval van een samenwerking. Gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam onder nummer 28059600

1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de wederpartij van Buro Freecon bij een overeenkomst van opdracht; Buro Freecon: de onderneming Buro Freecon, gevestigd te Capelle aan den IJssel, Paradijsselpark 223, de opdrachtnemer Overeenkomst: een overeenkomst van opdracht (mondeling of schriftelijk).

2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten strekkend tot het in opdracht van Opdrachtgever, tegen betaling of om niet, verrichten van werkzaamheden door Buro Freecon, alsmede van alle daaruit voortvloeiende en/of samenhangende overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
2.2 De toepasselijkheid van bedingen van Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever die strijdig zijn met deze Algemene Voorwaarden, wordt door Buro Freecon uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien enig beding, deel uitmakend van deze Algemene Voorwaarden, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert.
2.4 Van de Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Buro Freecon deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd.

3 – Uitvoering van de opdracht

3.1 De opdracht schept voor Buro Freecon een inspanningsverbintenis. Buro Freecon zal haar werkzaamheden, voortvloeiend uit de opdracht en gericht op de behartiging van de belangen van Opdrachtgever, naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed controllerschap uitvoeren.
3.2 Het bij de opdrachtuitvoering eventueel betrekken of inschakelen van derden door Opdracht-gever of Buro Freecon, geschiedt uitsluitend in onderling overleg tussen partijen.

4 – Gegevens en informatie

4.1 Buro Freecon is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien Opdrachtgever de door Buro Freecon verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Buro Freecon gewenst, heeft verstrekt.
4.2 Buro Freecon verricht haar werkzaamheden aan de hand van schriftelijk en mondeling verstrekte gegevens en informatie. Buro Freecon is niet gehouden om specifiek bij te houden of vast te leggen welke informatie zij mondeling heeft ontvangen.
4.3 Opdrachtgever is gehouden Buro Freecon onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn en staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van alle verstrekte gegevens. Buro Freecon zal deze gegevens en informatie niet toetsen op vermelde aspecten.
4.4 De inhoud en de aard van de opdracht bepalen de omvang en de inhoud van de informatieplicht van Buro Freecon jegens Opdrachtgever. De informatieplicht van Buro Freecon dient ter waarborging van een gezonde communicatie met Opdrachtgever en biedt de laatste een grondslag voor het geven van nadere, tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen.
4.5 Buro Freecon verschaft, als Opdrachtgever daarom verzoekt, zodanig inzicht in het hoe en soms ook het waarom van (sommige van) haar werkzaamheden, dat de Opdrachtgever zich een verantwoord oordeel kan vormen omtrent de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.
4.6 Buro Freecon dient Opdrachtgever onverwijld in kennis te stellen van het gereedkomen van de opdracht, indien blijkt dat de laatste daarvan onkundig is.

5 – Wijziging van de opdracht, eventueel meerwerk

5.1 Indien Opdrachtgever de schriftelijk overeengekomen opdracht, de werkwijze of omvang van de daaruit voortvloeiende werkzaamheden tussentijds wil uitbreiden of wijzigen, zal hij Buro Freecon hiervan schriftelijk en gemotiveerd, per aangetekende post, op de hoogte stellen. Alsdan heeft Buro Freecon gedurende een termijn van 14 dagen na ontvangstdatum van het schrijven de gelegenheid om met Opdrachtgever overeenstemming te bereiken over een wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering.
5.2 Bij tussentijdse wijziging in de schriftelijk overeengekomen opdracht of opdrachtuitvoering op verzoek of door toedoen van Opdrachtgever, zal Buro Freecon die aanpassingen aanbrengen die in verband met de vereiste kwaliteit van dienstverlening nodig zijn. Indien de aanpassingen leiden tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.

6 – Honorarium en kosten van de opdracht

6.1 Buro Freecon brengt voor haar diensten een honorarium in rekening.
6.2 Voor zover kosten van secretariaat, reis- en verblijfkosten en ander opdrachtgebonden kosten niet in het honorarium zijn begrepen, kunnen deze afzonderlijk in rekening worden gebracht.
6.3 Verandering van het niveau van lonen en kosten kan Buro Freecon noodzaken tot jaarlijkse aanpassing van haar honorarium of andere kosten (max. + 3 % per jaar).
6.4 Het honorarium en de eventuele tarieven, opgenomen in offerte, overeenkomst, e.d. zijn exclusief belastingen, tenzij anders vermeld. Afhankelijk van de geldende wetgeving zullen omzetbelasting en eventuele overige belastingen in rekening worden gebracht.

7 – Betaling

7.1 Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien Opdrachtgever niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting is hij vanaf het tijdstip van verzuim een rentevergoeding van 1 % per maand verschuldigd.
7.2 Indien Opdrachtgever in verzuim is, zijn onverminderd de overige rechten van Buro Freecon, alle vorderingen van Buro Freecon op Opdrachtgever dadelijk en geheel opeisbaar, ook al is de betalingstermijn hiervan nog niet verstreken.
7.3 Indien betaling achterwege blijft, kan Buro Freecon haar openstaande vordering ter incasso uit handen geven aan een derde. De alsdan te maken buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van de in te vorderen hoofdsom, met een minimumbedrag van 200 euro (zegge: tweehonderd euro) (eventueel vermeerderd met omzetbelasting). De eventuele gerechtelijke kosten komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.
7.4 Buro Freecon is, indien Opdrachtgever niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting, gerechtigd om de uitvoering van haar werkzaamheden voor Opdrachtgever op te schorten. De betalingsverplichting van Opdrachtgever blijft onverkort van kracht. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Buro Freecon hierdoor lijdt.
7.5 Om zekerheid te verkrijgen van betaling van haar diensten kan Buro Freecon, indien zij daartoe aanleiding ziet, Opdrachtgever verzoeken financiële zekerheden te stellen, danwel inzicht te verschaffen omtrent zijn financiële positie. Zolang opdrachtgever aan dit verzoek niet voldoet, kan Buro Freecon haar werkzaamheden voor Opdrachtgever opschorten, een en ander onder voorbehoud van haar rechten.

8 – Reclames

8.1 Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen 30 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert danwel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek niet eerder kon ontdekken, binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek, schriftelijk per aangetekende post aan Buro Freecon te worden kenbaar gemaakt.
8.2 Opdrachtgever is ter beperking van kosten en schaden verplicht tijdig te beoordelen of de werkzaamheden van Buro Freecon overeenkomstig de opdracht worden uitgevoerd en indien relevant, gehouden tot het geven van nadere aanwijzingen of het maken van aanvullende afspraken.
8.3 Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op, tenzij Buro Freecon aan Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.

9 – Aansprakelijkheid

9.1 Opdrachtgever is, indien hij overweegt Buro Freecon aansprakelijk te stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover met Buro Freecon in overleg te treden, alvorens hij tot aansprakelijkstelling overgaat.
9.2 Buro Freecon is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan Buro Freecon.
9.3 Buro Freecon is niet aansprakelijk voor vervolgschade, bijvoorbeeld in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill in het bedrijf of beroep van Opdrachtgever.
9.4 Buro Freecon heeft te allen tijde het recht door Opdrachtgever geleden schade voor zover mogelijk ongedaan te maken.
9.5 De mate van aansprakelijkheid van Buro Freecon is afhankelijk van in hoeverre Opdrachtgever tijdig aan Buro Freecon (aanvullende) aanwijzigingen heeft gegeven om te komen tot een correcte uitvoering van de overeenkomst.
9.6 De aansprakelijkheid van Buro Freecon is beperkt tot het bedrag dat zij aan Opdrachtgever als honorarium in rekening heeft gebracht ter zake van de werkzaamheden waarop de schade-veroorzakende gebeurtenis betrekking heeft, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Buro Freecon.
9.7 Indien opdrachtgever besluit tot rechterlijke tussenkomst teneinde een eventuele aansprake-lijkheid van Buro Freecon in rechte te doen vaststellen, geldt dat een eventuele schade-vergoeding door Buro Freecon nimmer meer zal bedragen dan het door de aansprakelijk-heidsverzekeraar van Buro Freecon uit te keren maximum bedrag per schadegeval.
9.8 Opdrachtgever vrijwaart Buro Freecon voor alle aanspraken van derden die verband houden met de werkzaamheden van Buro Freecon ten behoeve van Opdrachtgever, behoudens voor zover de aansprakelijkheid het gevolg is van opzet of grove schuld van Buro Freecon.

10 – Geheimhouding, concurrentiebeding

10.1 Buro Freecon is jegens derden verplicht tot geheimhouding van alle door haar verkregen informatie en gegevens van Opdrachtgever. Buro Freecon zal in het kader van de opdracht en na beëindiging ervan alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de privacy en overige belangen van Opdrachtgever.
10.2 Gedurende de looptijd van de overeenkomst en na beëindiging ervan is Opdrachtgever verplicht zich te onthouden van het verstrekken aan derden of ten behoeve van Opdrachtgever of derden gebruiken of het op enige wijze bekend maken of openbaren van enige informatie die hem tijdens de samenwerking of als gevolg van de overeenkomst met Buro Freecon bekend is geworden. Hieronder worden in ieder geval begrepen bedrijfsgeheimen, informatie omtrent andere opdrachtgevers van Buro Freecon en hun activiteiten alsmede alle andere informatie betreffende zaken en belangen van Buro Freecon, waaromtrent hem geheimhouding is opgelegd of waarvan hij had moeten begrijpen dat deze van vertrouwelijke aard was.
10.3 Bij overtreding van het bepaalde in lid 2 verbeurt Opdrachtgever aan Buro Freecon een direct opvorderbare boete ten bedrage van de schade met een minimum van 10.000 euro (zegge: tienduizend euro) per overtreding met een opgezegde of gemiste opdracht van een derde als gevolg.

11 – Automatisering en archivering

11.1 Buro Freecon maakt voor de uitvoering van de opdracht gebruik van diverse automatiseringsmiddelen. De betreffende hard- en software die wordt ingezet, dient om Opdrachtgever zo goed en efficiënt mogelijk van dienst te zijn. Opdrachtgever draagt zorg voor een relevante verzekering van het risico van schaden door storing of onjuist gebruik ervan, waardoor gegevens beschadigd kunnen raken of verloren kunnen gaan.
11.2 Buro Freecon zal de automatiseringsmiddelen zorgvuldig gebruiken en een periodieke back-up zonder externe archivering verzorgen. Bij verlies of beschadiging van data is Opdrachtgever gehouden de herstelkosten en eventuele vervolgschade, alsmede de kosten van daarmee verbandhoudende werkzaamheden van Buro Freecon voor zijn rekening te nemen.
11.3 Indien Buro Freecon daarom verzoekt, verschaft Opdrachtgever haar alle documenten en gegevens die Buro Freecon nodig heeft. Opdachtgever draagt zorg voor relevante verzekering van het risico van beschadiging of verlies ervan. Buro Freecon zal alle documenten en gegevens na gebruik retourneren aan Opdrachtgever. Opdrachtgever zal voor wettelijke meerjarige archivering zorgdragen.
11.4 Buro Freecon zal de verschafte documenten en gegevens zorgvuldig onder zich bewaren. Bij verlies of beschadiging ervan is Opdrachtgever gehouden de herstelkosten en eventuele vervolgschade, alsmede de kosten van daarmee verbandhoudende werkzaamheden van Buro Freecon, voor zijn rekening te nemen.
11.5 Opdrachtgever kan verlangen dat hij een ontvangstbevestiging krijgt voor aangeleverde documenten. Als geen sprake is van een ontvangstbevestiging wordt verondersteld dat alle documenten (weer) in het bezit zijn van Opdrachtgever.

12 – Opzegging en beëindiging

12.1 Ieder der partijen kan een overeenkomst eenzijdig en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste 1 maand beëindigen, indien deze van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer naar behoren kan plaatsvinden conform de opdracht en eventuele aanvullende opdrachtspecificaties. De opzegging dient gemotiveerd en schriftelijk per aangetekende post te worden bekendgemaakt.
12.2 Buro Freecon mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Buro Freecon behoudt daarbij aanspraak op betaling van haar declaraties voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. Werkzaamheden verband houdend met de beëindiging of met de overdracht van gegevens worden door Opdrachtgever vergoed aan Buro Freecon tegen het gebruikelijke honorarium.
12.3 Indien een der partijen in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.
12.4 Een overeenkomst eindigt voorts door de dood of liquidatie van een der partijen.

13 – Open normbepaling

13.1 Buro Freecon hecht veel waarde aan een goede dienstverlening. Zij vindt het belangrijk dat er voor Opdrachtgever en voor haar duidelijke regels gelden, die zijn overeengekomen in deze Algemene Voorwaarden en in afzonderlijke schriftelijke of mondelinge overeenkomsten.
13.2 Ten aanzien van alle aspecten van de samenwerking die niet zijn geregeld bij deze Algemene Voorwaarden of afzonderlijke schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, geldt dat deze naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, een en ander in relatie tot de belangen en draagkracht van elk der partijen alsmede in relatie tot de door Buro Freecon voor haar diensten in rekening gebrachte bedragen, worden beoordeeld en nagekomen.

14 – Slotbepaling

14.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Buro Freecon, van welke aard en inhoud dan ook, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen naar aanleiding van de Algemene Voorwaarden of voortvloeiend uit enige overeenkomst tussen partijen, van welke aard en inhoud dan ook, zullen worden voorgelegd aan de door Buro Freecon of haar vertegenwoordiger gekozen bevoegde rechter.